วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION)

                                         "เทศบาลที่เป็นเทศบาลของประชาชนอย่างแท้จริง"

                          พันธกิจของเทศบาล (OBLIGATION)

                                        1. พัฒนาให้เขตเทศบาลเป็นเมืองที่สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เป็นเมืองน่าอยู่
                                        2. พัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
                                        3. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งทั้งในด้านการผลิตและการตลาด

                                        4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งด้านการสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
                                        5. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมกันแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นให้มากขึ้น
                                        6. พัฒนาระบบการประปา ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
                                        7. พัฒนาก่อสร้างถนน ซอยต่างๆ ให้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งกันได้สะดวก และรวดเร็ว ตลอดจนมีวินัยในการใช้รถ ใช้ถนน
                                        8. ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ แนวถนนสายหลัก ตามซอย เพื่อปัองกันอันตรายจากมิจฉาชีพ