นายชนินทร์   ศรีอภัย
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)
     
 
 
นายจักรกฤษณ์   จันที
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับต้น)
   
นางสาวณัฎฐวี   ประเสริฐ
นายเอนก   พุ่มอ่ำ
นายศุภชัย   สุขกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
งานการเจ้าหน้าที่
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎร์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการศึกษา


งานแผนที่ภาษี/งานผลประโยชน์
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานพัฒนารายได้/งานเร่งรัดรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ขออนุญาตใช้น้ำประปา
งานสถานที่การไฟฟ้าสาธารณะ
งานสวนสาธารณะ
งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตากยา
เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ 034-693023 แฟ็กซ์ : 034-693025
อีเมล์ : nongtakya98@hotmail.com