นายชนินทร์ ศรีอภัย
ปลัดเทศบาล
(บริหารระดับกลาง)
     
นายจักรกฤษณ์ จันที
นายเอนก พุ่มอ่ำ
นายศุภชัย สุขกรม
รองปลัดเทศบาลเทศบาล
(บริหารระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(บริหารระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(บริหารระดับต้น)
งานการเจ้าหน้าที่
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎร์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการศึกษา

งานแผนที่ภาษี/งานผลประโยชน์
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานพัฒนารายได้/งานเร่งรัดรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สิน


ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ขออนุญาตใช้น้ำประปา
งานสถานที่การไฟฟ้าสาธารณะ
งานสวนสาธารณะ
งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตากยา
เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ 034-693023 แฟ็กซ์ : 034-693025
อีเมล์ : nongtakya98@hotmail.com