งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

   
  นางสาวณัฏฐวี ประเสริฐ  
  หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น )
 
     
   
 
นายรัตนโชติ จีนโสภา
 
 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
 

 

นายสามารถ  มั่นคง
นายพสิษฐ์   พวงไทย
นายไพศาล   ธาตุทอง
นายมานนท์  แสงฉาว
นายศราวุธ   ซิมทรัพย์
นายอนันต์   ค้ำชู
พนักงานขับรถดับเพลิง
พนักงานขับรถดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
           
นายโตมร   นวมหอม
นายสุพัด   ออกปั้น
นายภคิน   จงศิริวรโชต
นายพงษ์ถิระ   กุลธนานนจรัส
นายชาญณรงค์   จันทร์ดวงเด่น
นายสุนทร   ยาสุ่ม
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง