งานการประปา
นายศุภชัย สุขกรม
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุพิษ   อินเกตุ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

       
นายชัย   ทองคำ
 
นายเอี่ยม   เพชรตรง
 
นายธนาคาร   วงศ์ศรีสังข์
 
นายธนาธิป   บุญมี
 
นายเอกพจน์   จันทร์มีชัย
พนักงานผลิตน้ำประปา
 
พนักงานผลิตน้ำประปา
 
คนงาน
 
คนงาน
 
คนงาน