นางสาวณัฏฐวี ประเสริฐ  
  หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น )
 
นางสาวเครือมาศ บุญส่ง
นายรัตนโชติ จีนโสภา
สิบเอก มงคล โสดา
นางสาวอำไพ มีทรัพย์มั่น
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานทะเบียน
ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
 
 
นางเปรมยุดา นรวัฒนชัย
นางสาวดาวเรือง ชมฉายา
นางเขมพร พันพุก
นางสาวกนกกาญจน์ แตงสาขา
นางสาวอรทัย ภูอังสะ
ผช.ธุรการ
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
ผช.ธุรการ
ผช.นักพัฒนาชุมชน
ผช.บุคลากร
         
นางสาวสุภาพร จันทร์ศรี
นางสาวพิชญา ศรีศุภรัตน์
นายไกรวิทย์ พีระประมวล
ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์
ผช.เจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ
         
 
 
 
นางดวงตา เซี่ยงเจ๊ว
นางสมจิตต์ ยาสุ่ม
นางสาวส้มลิ้ม ทองแสง
 
 
นักการ
นักการ
ภารโรง
 
         
นายวรโชติ ประสาน
นายมานิตย์ ศิริรัตน์
นายณรงค์ ไชยประดิษฐ์
นายพนธกร แสงงาม
นายนเรศ ตันมันทอง
คนสวน (ลูกจ้างประจำ)
คนสวน (ลูกจ้างประจำ)
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์