รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตากยา สมัยสามัญ ประจำปี 2555 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555