+++ ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองตากยา ตำบลหนองตากยา   อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี  71110  โทรศัพท์ 0-3464-4160  ,  0-3464-4125 +++
หน้าแรก

นายเอนก พุ่มอ่ำ
หัวหน้ากองคลัง

นางสาวกชพรรณ พุ่มแหยม จพง.การเงินและบัญชี              นางสาวศศิธร เข็มไทย จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวพิศมัย ลอยแก้ว จพง.การเงินและบัญชี                  นางปราณี ลิ้มประเสิรฐ จพง.การเงินและบัญชี
นายศักดา ปานนิล จนท.พัสดุ


     มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนารายได้และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยแบ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้
      งานการเงินและบัญชี
          มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานจัดเช็ค จัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานจัดทำบัญชี
      งานพัสดุและทรัพย์สิน                          
          มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง การรับจ่ายพัสดุ        
      งานพัฒนารายได้   
          มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากรและรายได้อื่น
      งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่เทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ติดต่อเรา
สมุดเยี่ยม
กระดาน ถาม - ตอบ
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการพัฒนาสังคม
ด้านการเมืองและการบริหาร
งานสาธารณูปโภค, งานวิศวกรรม
งานประปา , งานสาธารณสุข
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 
website นี้เหมาะสมกับความละเอียดที่ 1024*768 และ IE 6.0 ขึ้นไป
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตากยา ตำบลหนองตากยา   อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี  71110  โทรศัพท์ 0-3464-4160  ,  0-3464-4125