นางศินีกัญจพร จงธนสุขศรี
นายพิชัย จงประเสริฐ
นายทนงศักดิ์ ออกปั้น
นายวิชญ์นุพงษ์ บุตรตน้ำเพ็ชร
นายสายัณห์ จงศิริวรโชติ
นายเชิญ ธาตุทอง
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
 
นางซุ้งฟ้า บุญมี
นายทวีป ยาสุ่ม
นายจักภูวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์
นายอาคม เป้ามงคล
นายไพรัตน์ พรานเจริญ
นางทองดี บุษษะ
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตากยา

เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 034-693023 แฟ็กซ์ : 034-693025
อีเมล์ : nongtakya98@hotmail.com