ประวัติความเป็นมา

    เทศบาลตำบลหนองตากยาได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะ

จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 บัญญัติใหสุขาภิบาล ทุกแห่งมีฐานะเป็นเทศบาล ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542

(ประกาศให้ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 9 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542)    
                  

 ตราสัญลักษณ์


   1. ดวงตราเป็นเครื่องหมายรูปวงกลม
   2. ขอบเบื้องบนมีข้อความว่า "เทศบาลตำบลหนองตากยา" ขอบเบื้องล่างมีข้อความว่า "จังหวัดกาญจนบุรี"
   3. ตอนกลางเป็นรูปหนองน้ำ หนองน้ำนี้มีชื่อว่า "หนองตากยา"
       ด้านหลังหนองน้ำเป็นรูปภูเขา 3 ลูก กั้นเขตแดนระหว่างตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กับตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง  
       จังหวัดราชบุรี  ด้านขวาหนองน้ำเป็นรูปต้นสมุนไพรขนาดใหญ่จำนวน 1 ต้น

       ด้านซ้ายหนองน้ำเป็นต้นสมุนไพรขนาดใหญ่จำนวน 1 ต้น


สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตากยา 9/9 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตากยา   อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี  71110  
โทรศัพท์ 034-693023 แฟ็กซ์ : 034-693025
อีเมล์ : nongtakya98@hotmail.com