งานการศึกษา

 
   
  นางสาวณัฏฐวี ประเสริฐ  
  หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น )
 
นางสาวจิราพร   ทะแดง
นางสาวเมนัส    บุญเปรม
นางวลัยพร   คงทอง
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก