นายเอนก พุ่มอ่ำ
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 

นางสาวกชพรรณ พุ่มแหยม
นางปราณี   ลิ้มประเสริฐ
นางสาวศศิธร เข็มไทย
นางสาวพิศมัย ลอยแก้ว
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 
นางสาววรัญญา   ทองแสง
 
นางสาวณัฐกุล   ยังสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้