นายศุภชัย สุขกรม
ผู้อำนวยการกองช่าง

   
นายสุพิษ อินเกตุ
นายรุ้ง นวมหอม
นายนพรัตน์ ตันธนชัย
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน


- ว่าง -        
 
นางสาวพรทิพย์ บุญเปรม
 
นายสมชาย   ภู่ระหงษ์
 
นายรัก   ยาสุ่ม
 
นายสุทธิพงษ์   ทองแสง
ผู้ช่วยธุรการ
 
ผู้ช่วยธุรการ
 
พนักงานขับรถยนต์
 
คนงาน
 
คนงาน

         
นายสมร   มั่นคง
 
นายอรรถพร   ชาลีเปี่ยม
 
นายสุกฤษ   ปุญญพัฒกานต์
 
นายจักรชัย   ศรนรินทร์
   
คนงาน
 
คนงาน
 
คนงาน
 
คนงาน