แผนที่เทศบาล
 

 
อาณาเขต

  เทศบาลตำบลหนองตากยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบางส่วน มีพื้นที่ทั้งหมด 12.75 ตร.กม. มีอาณาเขตดังนี้

 

 
            ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านใหม่และตำบลรางสารี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
            ทิศใต้ ติดกับตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
            ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
            ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 
จำนวนประชากร

      ประชากรในเขตเทศบาล มีทั้งหมด   3,000 คน แยกเป็น ชาย 1,473 คน หญิง 1,527 คน
           ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,336 คน แยกเป็น ชาย จำนวน 1,132 คน หญิง จำนวน 1,204 คน
           จำนวนครัวเรือน 864 ครัวเรือน
        หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560 จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองตากยา

 


สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตากยา 9/9 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตากยา   อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี  71110  
โทรศัพท์ 034-693023 แฟ็กซ์ : 034-693025
อีเมล์ : nongtakya98@hotmail.com