ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
          หน้าแรก

          วิสัยทัศน์/พันธกิจ

          โครงสร้างเทศบาล

          คณะผู้บริหาร

          สมาชิกสภาเทศบาล

          โครงสร้างส่วนราชการ

              สำนักปลัด
                 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                 งานการศึกษา
              กองคลัง
              กองช่าง
                 งานสาธารณสุข
                 งานการประปา


          ยุทธศาสตร์การพัฒนา

          แผนพัฒนา

          เทศบัญญัติ

          แผนการดำเนินงาน

          ติดต่อเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

   การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
 คู่มือกลางกรมอนามัย 
   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
      การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
      การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
      การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
      การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
      การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
      การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
      การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
      การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
      การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
      การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
      การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
      การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
      การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
      การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
      การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
      การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตากยา

เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ 034-693023 แฟ็กซ์ : 034-693025
อีเมล์ : nongtakya98@hotmail.com